UBYTOVACÍ ŘÁD A STORNO PODMÍNKY

HAPPY AGE s.r.o., IČ: 0391963

Hotel Happy Age ***

Heršpická 781/7, Brno 639 00

Tel.: +420 734 635 616

 

1.     Podmínky a způsob ubytování

 1. Hotel Happy Age (dále jen „hotel“) je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží k nahlédnutí zaměstnanci hotelu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní doklad ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.
 2. Každý klient, který není státním občanem ČR (cizinec), je povinný ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR v platném znění vyplnit a odevzdat na recepci úřední doklad o hlášení pobytu, předložený klientovi při příchodu zaměstnancem hotelu, přičemž všechny požadované údaje je povinen uvést pravdivě a úplně.
 3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15:00 do 20:00, případně po předchozí domluvě. Do této doby hotel pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a hotel jej potvrdil.
 4. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10:00 hodin. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10:00 hod., může mu hotel účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak, tímto není dotčeno ukončení ubytovacího vztahu mezi hotelem a klientem ke dni, ke kterému měl klient řádně uvolnit pokoj (den skončení pobytu). Pokud klient neuvolní pokoj, vyhrazuje si hotel právo zamezit klientu přístup do pokoje a pro případ neuhrazené platby za pobyt či jiných pohledávek za klientem si hotel vyhrazuje možnost využít zadržovací právo k movitým věcem vneseným klientem do pokoje. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci hotelu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Hotel si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje. Hotel nezodpovídá za movité věci vnesené klientem do pokoje poté, co klient uvolní pokoj či poté co skončí ubytovací vztah mezi hotelem a klientem.
 5. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji hotelu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů hotelu není možné.
 6. Hotel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 7. Hotel poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování.
 8. Hotel si vyhrazuje právo klienta neubytovat, pokud oděv či chování klienta neodpovídá dobrým mravům, klient je zjevně pod vlivem alkoholu či psychotropních látek nebo je klient či jeho oděv či zavazadla nadměrně znečištěn.
 9. Hotel si vyhrazuje právo neubytovat klienta, který se nachází na seznamu osob neplatících za ubytovací služby, dále neubytovat klienta který manipuloval s rezervačním systémem za účelem dosažení vyšší slevy za ubytování, a dále odmítnout ubytování klienta dle rozhodnutí vedoucího recepce bez udání dalšího důvodu.
 10. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v hotelu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.
 11. Klient je oprávněn používat bezdrátové připojení k WIFI pouze k soukromým účelům. Název WIFI je Morávka a heslo avatar007.

2.     Platba za poskytnuté ubytování a storno poplatky

 1. Za ubytování a poskytnuté služby je klient povinen uhradit cenu v souladu s platným ceníkem hotelu, který je k nahlédnutí na webových stránkách a na recepci hotelu, a to vždy před počátkem ubytování. Účet, resp. faktura, je splatná při jejím předložení klientovi.
 2. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu nejpozději do 18:00 hodin dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace bezplatné.
 3. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno, a to částku za jednu noc ubytování.
 4. V případě, kdy klient zruší rezervaci pobytu delšího než dva dny po 18:00 hodině dne, který je třetím dnem přede dnem, ke kterému mělo být zahájeno ubytování, je zrušení rezervace zpoplatněno, a to částku za dvě noci ubytování.
 5. V případě, že rezervace nebude řádně zrušena a klient se nedostaví k zahájení ubytování, ani termín zahájení ubytování nepřesune na pozdější den v rezervované délce pobytu, je klient povinen uhradit storno poplatek ve výši ceny první noci a rezervace pobytu zaniká.
 6. V případě zkrácení pobytu klientem má hotel právo klientovi vyúčtovat plnou výši dohodnuté ceny za celou rezervovanou délku pobytu.
 7. V případě, kdy klient neuhradí na výzvu cenu za ubytování je hotel oprávněn klientovi ukončit pobyt, zamezit přístupu do budovy hotelu a odmítnout poskytování dalších služeb. Hotel je dále oprávněn ukončit pobyt takovému klientovi, který se chová v rozporu s tímto ubytovacím řádem či dobrými mravy.
 8. Řádné zrušení rezervace musí být komunikováno písemně, elektronicky nebo telefonicky přímo s hotelem a může být provedeno nejpozději do 18:00 dne který je třetím dnem přede dnem ke kterému mělo být zahájeno ubytování.
 9. Hotel je oprávněn účtovat klientovi poplatek ve výši 100 € či ekvivalent v CZK za nadměrné znečištění pokoje, které klient zanechá po ukončení ubytování. Hotel je dále oprávněn účtovat klientovi cenu poškozeného či zničeného vybavení pokoje.

3.     Zodpovědnost hotelu a klienta

 1. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.
 2. V případě škody na majetku hotelu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že hotel rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.
 3. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení hotelu v souladu s těmito ubytovacími podmínkami je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0.05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.
 4. Hotel nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na hotelovém parkovišti. Hotel doporučuje klientům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Hotel nenese odpovědnost za škody způsobené klientem na parkovištích hotelu třetím osobám. Hotel si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku hotelu vozidlem klienta, a to i v případě, kdy škodu způsobila třetí osoba ve vozidle klienta nebo klient vozidlem třetí osoby.
 5. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Hotel doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje klient řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.
 6. Klient bere na vědomí, že jsou ve společných prostorách a přilehlém okolí hotelu instalovány kamery.
 7. Hotel nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál hotelu.

4.     Stravování a prodej alkoholických nápojů

 1. Klient je povinen seznámit personál hotelu s jakýmikoliv závažnými zdravotními omezeními, příp. stravovacími omezeními a tyto omezení nahlásí na recepci.
 2. Personál hotelu je oprávněn odmítnout podat alkoholický nápoj osobám mladším 18 let a osobám zjevně již pod vlivem alkoholu.
 3. Hotel poskytuje snídaně v časovém rozmezí určeném provozním řádem hotelu, a to na základě ceníku, který je k dispozici na recepci hotelu.

5.     Všeobecně platné ustanovení.

 1. Pro přijímání návštěv ubytovaných klientů je vyhrazeno lobby hotelu, případně jiné společenské prostory hotelu. V pokoji, kde je klient ubytovaný, smí přijímat návštěvy jen se souhlasem zodpovědného zaměstnance nebo vedení hotelu v čase od 08:00 do 22:00. Zaměstnanec hotelu není oprávněn podávat jakékoliv informace o ubytovaných klientech třetím osobám (s výjimkou příslušníků policie po jejich legitimování se a prokázání opodstatněnosti požadovat tyto údaje) ani povolit návštěvu třetí osoby klienta bez jeho souhlasu.
 2. V pokoji a společenských prostorách hotelu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení hotelu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení hotelu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 3. V hotelu a zvlášť v pokoji není klientům dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny (holící strojek, masážní strojek, fén atd.) a spotřebičů drobné domácí elektroniky (notebook, mobilní telefon atd.)
 4. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým hotel vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci. Za poškození majetku hotelu způsobené i přes tento zákaz bude klientu účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 40 € či ekvivalent v CZK za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 5. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách před budovou hotelu. V pokojích platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 € či ekvivalent v CZK za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši. V pokojích jsou instalovány detektory kouře napojené na pult centrální ochrany. V případě, že klient poruší zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm či zdrojem kouře, a způsobí výjezd hasičské zásahové jednotky, bude mu kromě smluvní pokuty vyúčtována i škoda související s výjezdem hasičské zásahové jednotky. Neoprávněná manipulace s detektory kouře či jinými bezpečnostními prvky je zakázána. Za jakýkoli zásah do funkčnosti detektorů kouře či jiných bezpečnostních prvků je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 € či ekvivalent v CZK.
 6. V hotelu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Hotel je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování klienta, který tento zákaz porušil, bez náhrady.
 7. Před odchodem je klient povinen v pokoji uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji světlo, zavřít okna, zamknout dveře a klíče od hotelového pokoje odevzdat na recepci. Za ztrátu klíče / čipu účtuje hotel částku 10 € či ekvivalent v CZK za kus.
 8. Klientům není dovoleno otvírat vstupní dveře do hotelu (s automatickým otevíráním) za pomocí síly, ani jakkoli zamezovat pohybu dveří. V případě porušení tohoto zákazu je hotel oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 100 € či ekvivalent v CZK za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, hotel si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.
 9. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.
 10. Hotel doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách hotelu.
 11. V čase od 22:00 do 06:00 je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem provozovatele (vedoucího hotelu, resp. zástupce) se mohou organizovat v prostorách hotelu společenské akce i po 22:00, a to v prostorách k tomu určených. Během celého dne je zakázáno provozovat nadměrný hluk v prostorách hotelu. V případě, kdy klient bude provozovat nadměrný hluk, bude personálem hotelu upozorněn, aby od takového jednání upustil, jinak to bude bráno jako hrubé porušování tohoto ubytovacího řádu.
 12. Klient v prostorách hotelu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 13. Stížnosti klientů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 14. Spory, které vzniknou z této smlouvy, budou řešeny prostřednictvím soudů v České republice. Ve sporech o náhradu škody, ve kterých žalovanou osobou bude osoba mající bydliště v některém z členských států EU, je daná příslušnost soudu místa, kde ke škodě došlo, podle čl. 5, bod 3 Nařízení rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. 12. 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 15. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele informuje hotel klienta o možnosti řešení případných sporů mimosoudní cestou, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (v souladu s § 20e zákona č. 634/1992 Sb.), Internetovou adresu České obchodní inspekce naleznete zde: http://www.coi.cz/.
 16. Klient je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že klient nebude dodržovat ubytovací řád, má vedení hotelu právo odstoupit od poskytování ubytovacích služeb a odstoupit od ubytovací smlouvy před uplynutím dohodnutého času. Hotel má v takovém případě právo na plnou úhradu ceny ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit hotel. Klient je povinen obeznámit se s provozními a bezpečnostními pravidly hotelu, včetně všech jeho zařízení a důsledně je dodržovat.
 17. Klient poskytující hotelu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů uděluje souhlas k manuálnímu i automatickému zpracování osobních údajů, které poskytl, a to na dobu nezbytně nutnou.  Účelem zpracování je poskytnutí ubytovacích služeb jakož i nabízení dalších produktů a služeb. Tento souhlas je udělen společnosti Happy Age, s.r.o. Tento souhlas je klient oprávněn kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adrese recepce@hotelhappyage.cznebo zasláním dopisu na adresu sídla společnosti.

S ohledem na povinnost hlásit ubytování cizinců dle zákona č. 326/1999 Sb. policii České republiky, předloží klient nejpozději při převzetí klíče od pokoje platný cestovní pas či osobní identifikační doklad, přičemž uděluje souhlas s pořízením fotokopie takového dokladu pro potřebu evidence hotelu. V případě, kdy klient nepředloží výše uvedený doklad, vyhrazuje si hotel právo klienta neubytovat, přičemž v případě, kdy takto dojde ke stornu rezervace má klient povinnost uhradit storno poplatek dle čl. 2 těchto podmínek.

Klient svým podpisem Provozní řádu při začátku ubytování odsouhlasil, že se obeznámil se všemi podmínkami ubytování včetně tohoto ubytovacího řádu. Ubytování klientů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním klient přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Klient je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

 

 Ubytovací řád je platný od 1. 1. 2022.